Zmiany w ustawie o podatku dochodowym i podatku VAT.

W Dzienniku Ustaw z 2012 r.  poz. 1342 została opublikowana Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r.  o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która weszła w życie 01.01.2013 roku. Nowe przepisy w podatkach dochodowych mają przeciwdziałać zjawisku tzw. zatorów płatniczych.

 

 

1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym

 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. nowo dodane przepisy (art. 15b ustawy o PDOP i art. 24d ustawy o PDOF) wprowadziły obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieregulowania zobowiązania.

 

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikająca z tych dokumentów.

 

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, wprowadzenie takiej regulacji nie oznacza odstąpienia od stosowania zasady memoriałowej, gdyż generalnie w dalszym ciągu podatnicy będą ją stosować do kwalifikowania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy nie dokonają zapłaty w odpowiednim terminie, wówczas będą zobowiązani do dokonania stosownej korekty kosztów.

 

W celu uniknięcia sytuacji, gdy podatnik będzie wykorzystywał swoją dominującą pozycję wobec dostawcy usług lub towarów przez narzucenie długich terminów płatności, wprowadzono przepis, zgodnie z którym, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

 

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

 

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o która nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

 

Jeżeli zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej np. z faktur czy rachunków nastąpi po upływie terminu określonego w omawianych przepisach, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ustawy o PDOF,  z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. 

 

2. Zmiany w ustawie o podatku VAT

2.1.  Ulga za złe długi

 

Regulacje dotyczące wierzyciela

 

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (Wierzyciel) będzie miał prawo do skorygowaniapodstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku nieuregulowania wierzytelności, od których minęło 150 dni.

 

Dokonanie takiej korekty będzie zatem możliwe za okres, w którym upłynął 150 – ty dzień od terminu płatności wierzytelności pod warunkiem, że do złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

 

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji, w której dokonano korekty, kontrahent ureguluje należność, podatnik (wierzyciel) będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta będzie dokonana w odniesieniu do tej części.

 

Wierzyciel do deklaracji, w której dokonuje korekty będzie obowiązany załączyć informacje o dokonanej korekcie wskazując w niej kwoty korekty oraz dane dłużnika.

 

Regulacje dotyczące dłużnika

 

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (dłużnik) będzie miał obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku VAT wynikającego z faktury. Jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w fakturze.

 

Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z ulgi za złe długi, czy też nie.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że dłużnik nie dokonał stosownej korekty podatku naliczonego ustalona zostanie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.                                                                          

 

Potrzebujesz pomocy ?
Skontaktuj się z nami!
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

+48 18 442 08 57
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.